Informatie

Op donderdag 1 november 2018 houden wij het tiende congres van de VvSL. In Cursus- en vergader- centrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ in Utrecht. Wij nodigen je hierbij graag uit om deel te nemen aan ons congres.

De congrescommissie heeft zich dit jaar laten inspireren door de Kwaliteitsagenda LOB VO die op 8 februari jl. door de VvSL is medeondertekend.
Op de werkvloer gebeurt al veel om deze kwaliteitsagenda in te vullen. Ook het bestuur is er actief mee bezig. Zo is recent de VvSL-visie op goede LOB gepubliceerd en werkt het bestuur samen met inmiddels een groot aantal partners aan de kwaliteit van LOB en de versterking van de positie van het schooldecanaat. ”De Kwaliteitsagenda LOB VO - werk in uitvoering!” is dan een congresthema dat daarbij perfect past.

Het dagschema van het congres ziet er als volgt uit:

10.00 – 10.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

10.30 – 11.45 uur

Congresopening 

Algemene ledenvergadering VvSL

Keynote speech door Bas Haring, hoogleraar Publiek begrip van wetenschap aan de Universiteit Leiden en niet alleen filosoof, maar zelfs ”volksfilosoof”

11.45 – 12.00 uur

Pauze met een versnapering

12.00 – 13.00 uur

Workshop ronde 1

13.00 – 13.45 uur

Lunch

13.45 – 14.45 uur

Workshop ronde 2

14.45 – 15.00 uur

Pauze

15.00 – 16.00 uur

Workshop ronde 3

16.00 – 16.30 uur

Napraten bij een drankje en een nootje


​Het workshopprogramma heeft een hoog actualiteitsgehalte, omvat 21 workshops en daarvan zijn de meeste nieuw. Nieuw is ook dat de workshops een typeaanduiding hebben meegekregen: informeren, scholen of inspireren. De congrescommissie gaat er natuurlijk vanuit dat elke workshopinleider een inspirerend optreden verzorgt, dat in elke workshop informatie wordt uitgewisseld en dat elke workshop bijdraagt aan de verdere professionalisering van de deelnemers. De typeaanduiding geeft het primaire doel van de workshop aan. Bij ”scholen” ga je echt aan het werk, ”informeren” gebeurt meestal wederzijds en ”inspireren” is niet los te zien van ”informeren”. Wij houden op 1 november dus zeker een interactief congres!

Direct na afloop van het congres ontvangt elke deelnemer een certificaat van deelname. Na het congres zullen de beschikbare workshoppresentaties zo snel als mogelijk op de site van de VvSL verschijnen.

Je meldt je aan voor het congres door uiterlijk op 24 oktober (maar liefst eerder) het aanmeldingsformulier in te vullen. Houd er rekening mee dat de deelnemerscapaciteit op het congres niet onbeperkt is. De plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding en wordt direct na je aanmelding bevestigd.
De workshopindeling krijg je uitgereikt aan de ontvangstbalie op het congres.

De kosten voor deelname zijn € 80 voor VvSL-leden en € 100 voor niet-leden. Seniorleden, stagiair(e)s en studenten betalen € 40. Voor deelnemers aan de VvSL-cursus voor startende decanen havo/vwo is het congres gratis. Gelijk met de bevestiging van je aanmelding krijg je voor de deelnemersbijdrage digitaal een factuur toegezonden.

Cursus- en vergadercentrum Domstad ligt op 10 à 12 minuten loopafstand van NS-station Utrecht Centraal. Een routebeschrijving vind je op www.accommodatiedomstad.nl/routebeschrijving/.
De parkeergelegenheid in de buurt van Domstad is beperkt en kostbaar. Wij adviseren je daarom met het openbaar vervoer te komen.

Voor vragen over het congres kun je het aanmeldingsformulier of het contactformulier op de VvSL-website gebruiken.

Er is - ook en zeker in de wandelgangen - veel te halen op ons congres. En natuurlijk is je eigen inbreng in de vorm van vragen, opmerkingen, discussie en het uitwisselen van good practice bij elk programmaonderdeel vanzelfsprekend. Daarom hopen wij dat je er op 1 november in Utrecht (opnieuw) bent. Graag tot dan!


ALV


AGENDA VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VVSL

De definitieve agenda van de algemene ledenvergadering van de VvSL wordt vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 oktober en zal daarna zo spoedig mogelijk, samen met de vergaderstukken, aan alle leden worden toegezonden. In de ALV is uiteraard ruimte voor vragen en opmerkingen van de leden. Het bestuur stelt het op prijs wanneer de vragen vooraf worden toegestuurd, zodat het zich op de beantwoording ervan kan voorbereiden.
KEYNOTE SPEECH

Bas Haring

Op een frisse en toegankelijke manier probeert Bas Haring wetenschap en filosofie zo uit te leggen dat het begrijpbaar wordt voor Jan en alleman en betekenis krijgt voor zijn publiek. Daarom vindt hij ”volksfilosoof” een mooie geuzennaam.
Bas Haring denkt & vraagt, schrijft & spreekt. Dat doet hij door het schrijven van boeken, columns, het maken van tv-programma’s en het houden van lezingen over uiteenlopende onderwerpen.

Momenteel is Bas Haring aan de universiteit onder andere bezig met een nieuwe cursus over de smaak van de toekomst. Wij zijn benieuwd of hij ook onze smaakpapillen weet te prikkelen met zijn keynote speech. Ons congresthema en ons vakgebied bieden hem daarvoor alle mogelijkheden.

Bas Haring is aan de Universiteit Leiden hoogleraar Publiek begrip van wetenschap en oprichter van het masterprogramma ”Media Technology” voor creatieve wetenschap. Enkele populair-wetenschappelijke boeken die hij schreef zijn: Kaas en de evolutietheorie (een kinderboek over evolutie uit 2001), De ijzeren wil (2003), Voor een echt succesvol leven (2008), Plastic panda’s (2011) en Waarom cola duurder is dan melk (2016).1


inspireren


LAKS TO THE FUTURE - EEN BIJDRAGE AAN GOEDE LOB

Rieuwert Lekkerkerker en Pim de Vente

Welk beeld hebben leerlingen bij LOB en dé decaan? Hoe realistisch is dat beeld waarin het hokje in een donker halletje, de decaan bij een mentorgesprek en de aansporingen om toch vooral naar open dagen te gaan nog wel eens opdoemen?
In de discussie over goede LOB gaat het vaak óver de leerlingen, maar wordt er niet gepraat mét de leerlingen. In deze workshop staat de leerling centraal. Scholieren geven op een interactieve manier aan hoe scholieren écht over LOB denken. En hoe decanen scholieren enthousiast kunnen krijgen voor hun LOB-activiteiten. Eén van de middelen daartoe is het op school samen met leerlingen ontwikkelen van LOB-beleid. De basis voor deze workshop is gelegd tijdens een reeks regionale scholierencongressen over LOB die het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) in het vorige schooljaar heeft gehouden. De resultaten daarvan zijn vastgelegd in het rapport ”LAKS to the Future” dat op 12 april jl. op het ministerie van OCW werd gepresenteerd.

Rieuwert Lekkerkerker is algemeen bestuurslid van het LAKS met LOB in zijn portefeuille. Hij zit in 6 vwo op het RSG Magister Alvinus in Sneek. Pim de Vente is beleidsmedewerker bij het LAKS.

2


informeren


EEN SPECIAL VOOR DE STARTENDE DECAAN

Nicole Sponselee

Er gaan momenteel best veel ”oude” decanen met pensioen en jongere collega’s krijgen een andere functie of veranderen van baan.
Ben jij dit schooljaar gestart als decaan? Dan zit je waarschijnlijk boordevol vragen over het decanaat en de werkzaamheden als decaan! In deze workshop komen veelvoorkomende vragen van startende decanen aan bod. Je krijgt informatie over de positie van de decaan binnen de school, de taken van een decaan en de samenwerking met mentoren. Natuurlijk krijg je ook een heleboel praktische tips en is er ruim tijd om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Zo ga jij naar huis met informatie die je meteen in de praktijk kan toepassen en dat zal je als decaan sterker in je schoenen doen staan.

Nicole Sponselee is decaan in Eindhoven en duo-voorzitter van de decanenkring Eindhoven e.o. Ze heeft ruim 10 jaar ervaring en vindt het leuk om nieuwe collega’s op weg te helpen in wat zij de mooiste taak op school vindt.3


informeren


IN HET HO GEBEURT ALTIJD WAT!

Gerard Hogendoorn en Pierre Poell

Het is inmiddels traditie dat je op het VvSL-congres op de hoogte wordt gebracht van de actuele ontwikkelingen in het hoger onderwijs die van belang zijn voor studiekeuze en studiesucces. Met aandacht voor zowel het hbo als het wo. Dat daarbij onderwerpen voorbij komen als de studiekeuzecheck, matching, de numerus fixus, (decentrale) selectie en de plannen van de minister om de norm voor het bindend studieadvies te verlagen van 60 naar 40 punten, is natuurlijk onvermijdelijk.

Gerard Hogendoorn (Erasmus Universiteit Rotterdam en bestuurslid van de VvSL) en Pierre Poell (Hogeschool Inholland en voorzitter van het LICA, het netwerk van aansluitingscoördinatoren in het hbo) praten je graag bij en mijden de discussie zeker niet!
Het kan dus niet anders dan dat dit een levendige workshop vol informatie wordt voor zowel de beginnende als voor de doorgewinterde, ervaren schooldecaan.

4


informeren


PRIVACY EN LOB/SCHOOLDECANAAT

Jacco Sloover

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei van dit jaar van kracht. Sindsdien mogen persoonsgegevens door organisaties alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. En burgers hebben o.a. een wettelijk recht op inzage in hun persoonsgegevens, recht op vergetelheid en klachtrecht bij verkeerd of onrechtmatig gebruik van hun persoonsgegevens.

Die bescherming van de burgers is natuurlijk een goede zaak, maar soms ook een lastige om in praktijk te brengen. Zo verwerken scholen veel privacygevoelige informatie van personeelsleden, leerlingen en ouders. Als gevolg van de vernieuwde wetgeving moeten scholen kritisch de verwerking van persoonsgegevens tegen het licht houden. Nog niet elke school is even ver gevorderd met het invoeren van de benodigde beleidsplannen en protocollen rondom privacy. Het Montessori Lyceum Rotterdam is twee jaar geleden al gestart met de implementatie van het zogenaamde ”privacyhandboek”.

In de workshop krijg je een korte inleiding op de AVG en een inkijkje in het proces dat op de Rotterdamse school tot dusverre is doorlopen. Vervolgens is er gelegenheid om vragen vanuit de eigen schoolsituatie te stellen over het omgaan met de AVG. Daarbij gaat natuurlijk extra aandacht uit naar het schooldecanaat.

Jacco Sloover is conrector organisatie op het Montessori Lyceum Rotterdam. Hij is daar twee jaar geleden begonnen de AVG op schoolniveau inhoud te geven.5


informeren


STRESS ONDER JONGEREN EN DE AANPAK DAARVAN

Robert Vonk

Veel jongeren en jongvolwassenen ervaren stress en dit lijkt toe te nemen. Onder studenten zijn vormen van stress (prestatiedruk!) al een langer bekend verschijnsel, maar de laatste jaren neemt ook onder middelbare scholieren de stress snel toe. Sinds 2001 is de druk die leerlingen door hun schoolwerk ervaren meer dan verdubbeld, van 16% naar ruim 35%. In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2018 besteedt het RIVM aandacht aan stress onder jongeren en de gevolgen daarvan op allerlei facetten van het dagelijks leven. In deze publicatie zijn er praktische suggesties gedaan aan de overheid en de maatschappij om deze ontwikkeling te keren.

In de workshop wordt besproken wat stress bij hun leerlingen/aanstaande studenten betekent voor de praktijk van LOB-professionals. Hierbij komen kort de resultaten van het VTV2018-onderzoek aan de orde. Verder wordt over de suggesties in het rapport gediscussieerd en kunnen er ideeën uitgewisseld worden over wat er in de huidige praktijk rond dit onderwerp al gebeurt en of/hoe dit nog slimmer, effectiever of beter kan.

Robert Vonk werkt als wetenschappelijk medewerker bij het RIVM en had als themacoördinator in de VTV2018 onder andere het onderdeel ”mentale druk” (stress) onder zijn hoede.


6


inspireren


LOB-BELEID IN HET SCHOOLPLAN

Richard Iedema en Tanja van Lanen

”Het LOB-beleid wordt vastgelegd in het schoolplan”. Onder zware druk van de decanenverenigingen is deze zin in de Kwaliteitsagenda LOB VO opgenomen. De bedoeling hiervan was én is om de positie van LOB en het decanaat binnen de school te versterken en aan LOB een kwaliteitsimpuls te geven. En nu zit ”het veld” ermee. Er moet een LOB-beleidsplan komen waarnaar ook de onderwijsinspectie nieuwsgierig is. Dát terwijl de meeste decanen geen beleidsstukkenschrijvers zijn.

Het plan moet passen bij de onderwijsvisie van de school, gebaseerd zijn op een visie op LOB, draagvlak hebben binnen de school en organisatorisch uitvoerbaar zijn. Elk LOB-beleidsplan zal daarom weer anders zijn. Hoe pak je het opstellen van zo’n LOB-beleidsplan nu aan?

In deze workshop krijg je de ervaringen met het LOB-beleidsplan op twee scholen te horen, welke stappen daar zijn gezet, welke hulpmiddelen er zijn gebruikt, welke knelpunten men heeft ervaren. Het doel van de workshop is het delen van kennis en ervaringen, een kijkje in de keuken van een ander, en hopelijk brengt dat de deelnemers tot het zetten van een eerste stap naar hun eigen LOB-beleidsplan.

Tanja van Lanen is sinds 2011 werkzaam als decaan havo/vwo op SG Were Di in Valkenswaard. Tanja is ook decaan-redacteur bij DeDecaan.net. Richard Iedema werkt sinds 2001 als decaan op het Calandlyceum in Amsterdam, vanaf 2015 voor de gehele havo- en vwo-afdeling. Hij is voorzitter van de decanenkring Amsterdam.


7


scholen


LEIDING GEVEN AAN LOB

Annemiek Jonker

Als decaan ben je de spin in het web van de keuzebegeleiding van je leerlingen. Voor de meeste decanen is het echter onmogelijk alle leerlingen persoonlijk aandacht te geven. Om alle leerlingen te bereiken, schakelt de decaan de mentoren in als intermediair en motivator die leerlingen stimuleert zich bezig te houden met hun toekomst in en na school.

Niet alle mentoren zijn vanuit zichzelf toegerust en gemotiveerd om deze taak op zich te nemen. De decaan wordt ineens projectleider van een project met medewerkers. Dat vraagt om leidinggevende vaardigheden en daarop is niet iedere decaan voorbereid. Deze workshop biedt een verkenning van de leidinggevende rol van de decaan: Hoe werkt dit in jouw school? Welke taken neem je hierin wel of juist niet op je en wat kun jij doen om ervoor zorgen dat de mentoren jouw partners in LOB worden?

Deze workshop biedt een voorproefje op de training Leiding geven aan LOB die aangeboden wordt door de VvSL.

Annemiek Jonker is orthopedagoog, (decanen)trainer, coach en loopbaanbegeleider. Ook verzorgt ze trainingen leiderschap voor managers.8


informeren


WISKUNDE C, WEG ERMEE?

Jos Tolboom

De keuze van wiskunde C is niet bepaald overweldigend. Leerlingen met een C&M- profiel kiezen bij voorkeur voor wiskunde A, omdat dat vak meer doorstudeermogelijkheden biedt. De algebracomponent van wiskunde A is echter bij de programmaherziening in 2015 - op aandringen van het economische vervolgonderwijs - extra stevig aangezet. Het examenprogramma voor wiskunde C daarentegen is toen meer afgestemd op de C&M-leerlingen. Het vak kreeg daarvoor twee nieuwe domeinen: Vorm en ruimte (over de wiskundige aspecten van beeldende kunst) en Logisch redeneren (over de wiskundige aspecten van beweringen in natuurlijke taal). Daarnaast is de algebra in het wiskunde C-programma aangepast aan de doelgroep. Met dit alles bedient wiskunde C de sectoren Recht, Taal en cultuur en Gedrag en maatschappij inhoudelijk beter dan wiskunde A.

Kortom, de keuze van wiskunde A geeft voor leerlingen die niet zo sterk zijn in wiskunde en die ambities hebben direct aansluitend op hun C&M-profiel onnodig risico. De kernvakkenregeling staat immers niet méér dan één vijf voor Nederlands, Engels en wiskunde toe. Anders komt het diploma in gevaar.

SLO doet onderzoek naar de positie van het vak wiskunde C op vwo-scholen. In deze workshop krijg je de bevindingen uit dit onderzoek te horen en wordt ingegaan op de gevolgen ervan voor C&M-leerlingen.

Jos Tolboom is leerplanontwikkelaar wiskunde en informatica bij SLO.
9


scholen


DE DECAAN, GESPREKSPARTNER VOOR DE
”MOEILIJKE GEVALLEN”

Esther Breunese en Annika Meerman

Een leerling die maar één studie, medicijnen, wil doen en niet openstaat voor alternatieven. Wat als een leerling alles leuk vindt en niet durft af te strepen? Of een leerling die voor geen enkele studie gemotiveerd raakt? Herkenbaar? Via ”oplossingsgerichte coaching” kun je leerlingen laten nadenken over wat ze willen, goed kunnen en waar ze gemotiveerd van raken. Daarmee kun je als decaan samen met de leerling stap voor stap naar een studiekeuze toewerken.

In deze workshop krijg je te zien hoe September Advies met de geschetste situaties omgaat in groepen en in individuele gesprekken. Vervolgens ga je zelf met een concrete casus aan de slag en oefen je met oplossingsgerichte coaching. De dag ná het congres kun je deze technieken (zoals de techniek van vraagschalen en de cirkeltechniek) al toepassen op je eigen leerlingen!

Esther Breunese en Annika Meerman zijn werkzaam bij September Advies. Dit bureau is gespecialiseerd in studiekeuzebegeleiding en helpt leerlingen in heel Nederland om een bewuste en onderbouwde studiekeuze te maken door met ze in gesprek te gaan


10


inspireren


WERKDRUKVERMINDERING: PROEVEN AAN DE OPBRENGSTEN VAN SLIM TIMEMANAGEMENT

Marleen Holtkamp

De werkdruk in het onderwijs wordt nog altijd als zeer hoog ervaren, ook onder decanen. In deze workshop (op verzoek een reprise van 2016) ga je daarom leren hoe je nog meer werk in nog minder tijd kan proppen ... Nee dus! Want hoewel vaak gedacht, is dit niet de bedoeling van timemanagement. Je gaat in deze workshop wel proeven aan de mogelijkheden die je zelf hebt om jouw werkdruk te verlagen. Je leert om niet alleen efficiënter maar ook effectiever te werken. En het plezier in jouw werk, als dat weg was, weer terug te krijgen. Timemanagement is daarbij slechts een middel, geen doel.

Genoeg van die hoge werkdruk? In de workshop ontdek je hoe je op soms eenvoudige wijze al een groot resultaat kan behalen. Door te horen, te zien en te ervaren. En je gaat de deur uit met een concreet actieplan.

Marleen Holtkamp is werkdrukspecialist en inmiddels 10 jaar werkzaam als trainer en coach in het onderwijs. Daarnaast is zij auteur van de boeken ”Nooit meer nablijven - 39 timemanagementtips voor docenten” en ”Timemanagement voor leerkrachten - over werkdruk tackelen en muggen meppen”.11


informeren


MEEDENKERS GEZOCHT

VvSL-bestuur

Er zijn weinig verenigingen waar de algemene ledenvergadering zo druk wordt bezocht als bij de VvSL. Daar is het bestuur bijzonder trots op. De grote opkomst maakt het echter wat moeilijker om op verenigingszaken diep in te gaan. Bovendien zijn de aanwezigen in afwachting van wat komen gaat in de keynote speech, de workshops en de o zo belangrijke wandelgangen.

Een kringvoorzitster kwam hierop een aantal jaar geleden met het idee voor een workshop van het verenigingsbestuur. Voor leden die gedetailleerder geïnformeerd willen worden over het gevoerde bestuursbeleid, die kritische vragen daarover hebben, verbeterpunten willen aangeven en toelichten. Voor leden die meer tijd willen hebben dan in de algemene ledenvergadering beschikbaar is om samen met het bestuur in de toekomst te kijken van de vereniging, van LOB, van het schooldecanaat en daarvoor ideeën en wensen willen aandragen.

Deze workshop is beslist niet bedoeld om de algemene ledenvergadering inhoudelijk minder relevant te maken. In de bestuursworkshop hopen wij echter meer tijd en gelegenheid te hebben om met leden in discussie te gaan en de VvSL-missie ”van, voor en door schooldecanen en loopbaanbegeleiders” optimaal inhoud te geven.


12


inspireren


AL 26 JAAR ”WAT DE VOORLICHTERS JE NIET VERTELLEN”

Frank Steenkamp

Een kwart eeuw geleden kwam de Keuzegids ter wereld. De gids moest met onafhankelijke cijfers en beschrijvingen een eerlijk beeld van opleidingen geven, als tegengif tegen de fraaie folders en praatjes van opleidingsvoorlichters. Hoe actueel is die missie nog anno 2018?

Tegenwoordig is er meer informatie over opleidingen dan ooit. De uitdaging is dus nu vooral: leerlingen helpen de juiste weg te vinden in dit informatieoerwoud. Is die ”nieuwe” opleiding bijvoorbeeld wel zo uniek als hij lijkt? Valt er al iets te zeggen over de aanpak van het onderwijs of over de kansen op de arbeidsmarkt? Die vragen blijven belangrijk als je een opleiding zoekt die bij je past én je een goede kans op succes biedt. Zo bezien is de missie van de Keuzegids nog steeds actueel. Want feiten en cijfers zijn er overal, maar kritische vergelijking ervan is zeldzamer.

In deze workshop krijg je dat te zien met een reeks voorbeelden, van selectie-eisen tot studiesucces en van baankansen tot studentenoordelen. Verder wordt in de workshop op basis van onderzoek gekeken naar de effectiviteit van LOB wanneer het gaat over informatie en de toegankelijkheid daarvan.

Frank Steenkamp is bioloog, onderwijsjournalist, directeur van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie en sinds 1992 hoofdredacteur van de Keuzegids. Als expert in onderwijsdata rapporteert hij ook aan opleidingen over hun sterke en zwakke punten.


13


scholen


STAAT JOUW LEERLING IN ”STANDJE GO”?

Martine Buijsen

Jouw school heeft haar ambities met betrekking tot LOB vastgelegd in een mooi beleidsplan of heeft de wens om dat in de toekomst te gaan doen. Met zorg kijk je naar de methode(s) en opdrachten waarmee je je leerlingen voor LOB aan het werk zet en je hebt hopelijk gezamenlijk bepaald wie verantwoordelijk is voor de begeleiding daarvan. Wat is er nu nog meer belangrijk voor een goede uitvoering van LOB?

Dat ben JIJ! Jij bent als loopbaancoach je belangrijkste instrument. Stel je de leerlingen de juiste vragen? Neem je bewuste beslissingen ten aanzien van de rol die je pakt? Krijg je je leerlingen en/of je mentoren met jouw begeleiding in ”standje go”? In deze workshop staan wij hierbij stil door via de vijf loopbaancompetenties in te zoomen op de ”cirkel van zelfsturing”, de theorie van Rupert Spijkerman.

De workshop helpt je je inzicht in loopbaancoaching te vergroten en je persoonlijk te ontwikkelen. Je staat weer even stil bij je gespreksvoeringsvaardigheden en je gaat met een aantal concrete tips naar buiten. En mocht je na de workshop enthousiast zijn en nog meer met dit thema aan de slag willen, dan is er de post-hbo-opleiding ”De decaan als loopbaancoach” die dieper ingaat op jouw rol als loopbaancoach.

Martine Buijsen geeft de post-hbo-opleiding ”De decaan als loopbaancoach” en ze verzorgt voor de VvSL de cursus voor startende decanen havo/vwo. Naast deze werkzaamheden vanuit haar eigen loopbaanbureau LOB123 is Martine ruim 10 jaar werkzaam als decaan havo/vwo op SG Were Di in Valkenswaard.


14


informeren


OVER LENEN, PRESTATIE- EN AANVULLENDE BEURS EN MÉÉR - STUDIEFINANCIERING DUS!

Gé van ’t Holt

Je zult maar beginnend decaan zijn en je het complex van wet- en regelgeving rond de studiefinanciering moeten eigen maken. Dat lukt je nooit in je eerste jaar en dat hóeft ook niet. Bovendien staat vragen je vrij, bij collega’s, bij je decanenkring en bij DUO. Ook ervaren decanen blijven vragen over studiefinanciering hebben, over specifieke situaties en over de gevolgen van veranderingen in de wet- en regelgeving.

In deze workshop behandelt DUO de hoofdlijnen van de Wet Studiefinanciering en wordt de laatste stand van zaken daarin doorgenomen. Voor sommigen kan dat een opfrisser van de eigen kennis worden, voor anderen de eerste kennismaking. Wanneer er na de vragen, antwoorden en discussies nog tijd over is, komen het interactieve lespakket studiefinanciering van DUO en de financiële studiebegroting aan de orde.

Gé van ’t Holt is als DUO-voorlichter werkzaam in de regio Zwolle.


15


informeren


DE STUDIEKEUZECHECK, EEN VERPLICHT NUMMER OF WERELDHIT?

Jet Benjamins en Rutger Kappe

Sinds de invoering in 2014 door de hogescholen en universiteiten van de studiekeuzecheck (SKC) is er rond dit fenomeen heel veel gebeurd. Na vijf jaar blikken Rutger Kappe en Jet Benjamins samen met de deelnemers terug op de SKC-ontwikkelingen in met name het hbo. Hoe hebben hogescholen de studiekeuzecheck ingevuld? Wat zijn de ervaringen van de aankomende studenten (onze leerlingen) en welke effecten heeft de SKC tot nu toe? Wat gaat goed en wat zou er nog beter kunnen?

Rutger laat onder meer uitkomsten zien van onderzoek bij de zes hogescholen in de Randstad, Jet gaat dieper in op de praktijk van de studiekeuzecheck op de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast horen ze graag hoe schooldecanen na vijf jaar tegen de studiekeuzecheck aankijken. Is de SKC een fantastische afsluiting van het LOB- programma (dus een wereldhit) of roepen leerlingen nogal vaak dat ze alleen maar meedoen omdat het nu eenmaal moet, terwijl ze daarin na hun examens eigenlijk geen zin meer hebben (derhalve een verplicht nummer).

Rutger Kappe (gepromoveerd op individuele verschillen in studiesucces) werkt bij Hogeschool Inholland, was in de jaren 2013-2015 projectleider Studiekeuzecheck en is sinds 2015 lector Studiesucces,.
Jet Benjamins is sinds 2000 werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam, 13 jaar als programmaleider aansluiting vo-hbo en vanaf 2013 als projectleider Studiekeuzecheck. Daarvoor werkte zij op het Berlage Lyceum in Amsterdam, onder meer als schooldecaan havo/vwo.


16


scholen


CONTACT CENTRAAL

Annemiek Jonker

Soms heb je leerlingen voor je zitten met wie het gesprek niet makkelijk loopt. Ze geven keurig antwoord op al je vragen en zijn best bereid mee te denken. Toch bereik je niet wat je zou willen bereiken in het gesprek, namelijk: dat de leerling zelf aan het nadenken gaat over de eigen keuzes. Hoe breng je diepgang aan in zo’n gesprek?

In deze workshop leer je omgaan met psychologische persoonlijkheidsstructuren. Deze manier van kijken helpt je als decaan om een inschatting te maken: Wat voor ”type” zit er voor me en hoe kan ik mijn vragen zó formuleren dat ze de ander prikkelen en uitnodigen aan het werk te gaan. Wat gebeurt er in de interactie tussen mij en de leerling en hoe spelen persoonlijkheidstypen hierin een rol? Welke gevoelens/gevoeligheden liggen aan de oppervlakte en hoe breng ik die in het gesprek, zonder de psycholoog uit te hangen?

Deze workshop is bij uitstek geschikt voor decanen met ruime gesprekservaring.

Annemiek Jonker heeft ruime ervaring in het onderwijs en het werken met leerlingen, studenten, docenten en decanen. Ze is opgeleid als orthopedagoog en verder geschoold als psychotherapeutisch coach en verwerkt deze kennis en kunde in trainingen en masterclasses.


17


inspireren


21st CENTURY SKILLS EN DE ARBEIDSMARKT VAN MORGEN

Sonia Sjollema

De discussie over 21e-eeuwse vaardigheden is gebaseerd op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de eisen die deze aan jongeren stelt. Met 21st Century skills wordt het onderwijs uitgedaagd naast kennisoverdracht en cognitieve prestaties aandacht te geven aan vaardigheden en persoonsvorming. Welke mogelijkheden biedt dit om het onderwijs te verrijken? Tegelijkertijd is de keerzijde van de skills-discussie dat onderwijs vooral gezien wordt als een toeleverancier voor de arbeidsmarkt. Als we het belang van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid serieus nemen, en het zien als een onderdeel van persoonsvorming, is er méér nodig om jongeren op dit vlak te laten groeien. Het gaat dan om vragen die ook voor loopbaanontwikkeling van belang zijn, zoals: Wat is mijn rol in het grotere geheel, wat kan ik bijdragen? En hoe stem ik eigen belangen af op die van anderen? Na een prikkelende inleiding is er in deze workshop veel ruimte voor inbreng van visies en ervaring van de workshopdeelnemers.

Sonia Sjollema richt zich als directeur van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) op het ondersteunen van vernieuwing op het gebied van mens en werk. Daarnaast doet zij in het kader van haar promotie aan de Brunel University in Londen onderzoek bij Gert Biesta.


18


inspireren


ALUMNI HELPEN KIEZEN - EEN GOOD PRACTICE WORKSHOP

Frederike Albrecht

Al heel wat jaren organiseren de decanen van het Regius College in Schagen een studievoorlichtingsavond waarbij oud-leerlingen terugkomen naar hun middelbare school om voorlichting te geven over hun studie. De oud-leerlingen staan ervoor in de rij en ze beschouwen het als een eer de leerlingen van hun oude school te mogen informeren over hun studie en het studentenleven. De nieuwe lichting eindexamenleerlingen krijgt spontaan de mogelijkheid aangeboden om mee te lopen bij allerlei studies, waarbij de oud-leerlingen als contactpersoon fungeren.

Bijzonder in de opzet is dat mentoren de drukbezochte avond koppelen aan een mentoractiviteit. Zo wordt een uitstapje met de mentorgroep verbonden aan een studiekeuze-activiteit. Leerlingen, ouders en mentoren zijn altijd erg enthousiast over de inspirerende voorlichtingsavond.

Tijdens deze workshop vertelt Frederike Albrecht alles over de organisatie van de oud-leerlingenavond, geeft ze tips en is er natuurlijk ruimte om ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen.

Frederike Albrecht is decaan havo/vwo aan het Regius College en voorzitter van de decanenkring Kop van Noord-Holland. Daarnaast werkt zij sinds 1 maart jl. als contactpersoon voor het Expertisepunt LOB.


19


informeren


VLUCHTELINGEN EN HUN LOOPBAANKANSEN

Albert de Voogd

De deelname van vluchtelingen aan het onderwijs valt zowel getalsmatig als qua niveau tegen. Hiervoor zijn vele redenen, waarvan taalachterstand de meest genoemde is. Het succesvol afronden van een opleiding wordt echter wél gezien als de beste route naar het op niveau deelnemen aan de samenleving. De deelname aan onderwijs moet dus toenemen, maar hoe? Minister Koolmees van SZW heeft het voornemen om alle vluchtelingen jonger dan 27 jaar vanaf 2020 via een onderwijsroute te laten instromen in het reguliere onderwijs.

In deze workshop word je bijgepraat over de ervaringen die in het onderwijs met vluchtelingen zijn opgedaan. Door middel van het uitwisselen van ervaringen wordt samen gezocht naar manieren om het beoogde doel te bereiken. Bovendien wordt het plan van minister Koolmees besproken en worden voor de uitwerking daarvan adviezen geformuleerd.

Albert de Voogd heeft in het hoger onderwijs verschillende functies gehad. De laatste 10 jaar is hij als beleidsmedewerker actief bij de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF om de instroom van vluchtelingen in het onderwijs en hun studiesucces te bevorderen.


20


informeren


VAN LOOPBAANIDEE NAAR LOOPBAAN-ID

Harry Meerts

Elke leerling heeft recht op goede LOB, maar wat is dat, goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding? Hoe kunnen decanen en mentoren die vormgeven? Vraag het jongeren, vraag het ouders, vraag het school, vraag het bedrijfsleven ... De antwoorden zullen divers zijn.

De ontwikkeling van een loopbaanidentiteit is onlosmakelijk verbonden met persoonlijke identiteitsontwikkeling. Dat vergt ruimte en tijd voor ontdekken, onderzoeken en verdiepen, bij voorkeur levendig en belevingsvol én dat vraagt op school een doorlopende LOB-leerlijn.

In deze workshop laat Harry Meerts met enkele oefeningen/demonstraties zien hoe Profiel ASL deze uitdagende opdracht uitvoert. Voor decanen en mentoren zijn er kant en klare lesinstructies en handleidingen beschikbaar. Voor ouders heeft Profiel ASL tools waarmee ouders kunnen participeren in de LOB-activiteiten op school. Dit alles met het doel om de zelfkennis en het zelfinzicht bij de leerling te bevorderen en leerlingen te stimuleren keuzes, zoals de profiel- en studiekeuze, goed te onderbouwen.

Harry Meerts is werkzaam als adviseur voor studie en loopbaan bij Profiel ASL in Sittard. Hij is dagelijks werkzaam in het vo, met leerlingen en met mentoren/decanen/LOB-coaches. Daarnaast is Harry de drijvende kracht achter de ontwikkeling en uitbouw van de leermiddelen van Profiel ASL.

21


scholen


DE PSYCHOLOGIE ACHTER COMMUNICATIE

Leonore Zuijderhoudt

”Ik ben in gesprekken vaak zo hard aan het werk, harder dan degene om wie het eigenlijk gaat!”. ”Waarom lopen gesprekken met leerling Pepijn vaak stroef?”. ”Wat maakt dat ik zo fijn kan samenwerken met collega Roos?”. Als decaan heb je met allerlei leerlingen te maken; hard werkend, passief, angstig, rebels ... Je wilt elke leerling de begeleiding bieden die nodig is, maar soms valt dat niet mee.

In deze workshop worden kort het Ouder-Volwassene-Kind-model en de Dramadriehoek uit de Transactionele Analyse, een psychologische stroming, verkend en wordt gekeken naar wat er nu eigenlijk gebeurt in het contact tussen twee mensen. In oefeningen kijk je naar je eigen rol in contacten en ervaar je hoe je contacten zo constructief mogelijk kan maken. Je leert jezelf en de ander beter te begrijpen en dat leidt ertoe dat de kwaliteit van je contacten verbetert. Wat je in de workshop leert, is direct daarna bruikbaar in contacten met je leerlingen (o.a. Pepijn), je collega’s, partner en familie.

De workshop is afgestemd op zowel beginnende als ervaren decanen.

Leonore Zuijderhoudt is psycholoog. Zij heeft jarenlange ervaring als loopbaanbegeleider én met begeleiding en training van studenten en hun docenten (wo, hbo, vo) op het gebied van studiekeuze en gespreksvoering. Voor de VvSL verzorgt Leonore de training LOB-gesprekken voeren.