Vacature Voorzitter nieuwe vereniging

In verband met de fusie van de twee landelijke verenigingen van schooldecanen, VvSL en NVS-NVL, zoeken wij voor het Algemeen Bestuur van de nieuwe vereniging een gedreven voorzitter met visie. 

Download onderstaande vacaturetekst hier als pdf!

Fusie VvSL en NVS-NVL

Op 25 maart jl. hebben de leden van de VvSL en NVS-NVL met grote meerderheid ingestemd met de fusie tussen beide verenigingen. Op 1 juli 2021 gaan de verenigingen als één organisatie verder onder een nieuwe naam. De keuze voor deze fusie heeft een strategische, inhoudelijke en organisatorische grondslag: de bundeling van krachten versterkt de positie in het onderwijsveld, geeft duidelijkheid aan achterban en stakeholders, en levert organisatorisch voordeel op dat de circa 2300 leden ten goede komt.


Missie, visie en organisatie nieuwe vereniging

De nieuwe vereniging is een vereniging voor begeleiders in het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), zijnde decanen die leerlingen begeleiden bij hun loopbaanontwikkeling (LOB), en begeleiders die leerlingen extra ondersteuning bieden. Elke leerling en elke student heeft recht op gelijke kansen en op professionele (loopbaan)begeleiding gedurende de gehele school- en studieloopbaan. Dit vraagt om een goede, structurele organisatie van de begeleiding op de scholen. Het vraagt ook om professionalisering en belangenbehartiging van alle betrokkenen bij deze begeleiding.


De kernactiviteiten van de vereniging zijn:

 • Professionalisering van leden
 • Belangenbehartiging van leden
 • Positionering van LOB- en leerlingbegeleiding
 • Informatievoorziening en kennisdeling


De Ledenraad vormt het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat uit een evenredige afvaardiging van verschillende secties (LOB vmbo, LOB havo-vwo, MBO en Leerlingondersteuning). Er is een bestuur op afstand. De dagelijkse leiding berust bij de directeur, die voor de uitvoering een bureau met medewerkers ter beschikking heeft.


Het Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de nieuwe vereniging is verantwoordelijk voor de voorbereiding, totstandkoming en het toezicht op de uitvoering van het beleid van de vereniging. Het Algemeen Bestuur stelt het jaarplan en de begroting op en houdt toezicht op de besteding van de middelen. Het Algemeen Bestuur wordt benoemd door de Ledenraad en legt verantwoording af aan de Ledenraad. Het Algemeen Bestuur vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe, maar delegeert deze functie op onderdelen aan de directeur van het bureau. Het Algemeen Bestuur bestaat uit tenminste vijf en maximaal zeven leden. De zittingstermijn is 3 jaar.


Profielschets voorzitter

Onze voorzitter:

 • heeft affiniteit met de doelstellingen van de vereniging en de uitdagingen waar de vereniging voor staat, en draagt de visie en missie van de vereniging actief uit;
 • heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring;
 • is op de hoogte van de ontwikkelingen in het onderwijs en van actuele onderwijsontwikkelingen die de doelgroepen betreffen (vo-mbo);
 • is overtuigd en overtuigend voorstander van de fusie, zorgt voor verbinding tussen de bestaande en toekomstige achterban;
 • onderhoudt persoonlijke contacten op verschillend terrein, heeft een relevant netwerk en benadert proactief belangrijke contactpersonen;
 • is ambitieus, neemt en legt verantwoording af, kent eigen grenzen, verdedigt op elk moment het beleid van de vereniging;
 • is een strategisch en conceptueel denker;
 • draagt bij aan een goede sfeer en investeert veel energie in de relatie met de Leden(raad) en in de teamgeest, betrekt de Leden(raad) bij relevante zaken;
 • speelt in op externe ontwikkelingen, anticipeert op kansen en mogelijkheden, is constant uit op versterking van de vereniging;


Taken 

 • speelt een sleutelrol in een soepele vervlechting van de twee verenigingen tot één krachtige nieuwe vereniging; 
 • geeft leiding aan het bestuur van de nieuwe vereniging, neemt initiatieven en coördineert het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden;
 • vertegenwoordigt de organisatie naar binnen en buiten – in samenspraak met de directeur;
 • zit de vergaderingen voor van het Algemeen Bestuur en de Ledenraad;
 • bewaakt de verenigingsprocessen en -procedures;
 • benoemt de directeur, voert functioneringsgesprekken met en fungeert als sparringpartner voor de directeur


Tijdbesteding en vergoeding

Het bestuur vergadert gemiddeld zes keer per jaar, de ledenraad gemiddeld drie keer per jaar. Daarnaast is aanwezigheid gewenst bij overige ledenbijeenkomsten of in een enkel geval bij gesprekken met externe partijen. Een passende vergoeding wordt in overleg bepaald.


Sollicitatieprocedure

Jouw motivatiebrief en CV kun je tot uiterlijk 29 april sturen aan de secretaris van de VvSL, Gerard Hogendoorn via secretaris@vvsl.nl. Voor meer informatie over de functie kun je eveneens terecht bij de secretaris, tel. (06) – 53 11 36 57. Gesprekken met de kandidaten worden ingepland in de periode 3 tot 14 mei.