Redactiestatuut DecaZine

vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 26 november 2015 in Utrecht


De VvSL geeft een eigen tijdschrift, DecaZine, uit dat een bijdrage levert aan het realiseren van de doelstellingen van de vereniging zoals die zijn vastgelegd in de statuten. De journalistiek onafhankelij-ke redactie opereert binnen de doelstellingen van de vereniging.
Het verenigingstijdschrift wordt aan alle leden kosteloos verstrekt. Niet-leden kunnen zich op Deca-Zine abonneren tegen een door het algemeen bestuur vastgesteld abonnementstarief.
Het algemeen bestuur bepaalt aan welke instanties en personen het tijdschrift gratis dan wel tegen een gereduceerde prijs wordt verstrekt.


taken en bevoegdheden

artikel 1
De zelfstandige redactie redigeert DecaZine volgens de journalistieke principes van onafhankelijkheid in commentaren en selectie, hoor en wederhoor, betrouwbaarheid en deskundigheid in berichtgeving en analyse. Zij streeft in het tijdschrift naar zo veel mogelijk herkenbaarheid voor alle leden van de VvSL.

artikel 2
De redactie is bevoegd tot het aantrekken van medewerkers.

artikel 3
De redactie is bevoegd aan het algemeen bestuur gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over de technische realisatie, de verschijningsfrequentie en de financiële aangelegenheden van het tijd-schrift.

artikel 4
De redactie is bevoegd om binnen de met het bestuur gemaakte afspraken uitgaven ten behoeve van het tijdschrift te doen.


werkwijze

artikel 5
De redactie wordt gevormd door VvSL-leden. Zij kan zich bij haar werk laten bijstaan door één of meer medewerkers. Medewerkers maken geen deel uit van de redactie en hebben geen stemrecht. Mede-werkers hoeven geen VvSL-lid te zijn.

artikel 6
De redactie is verantwoordelijk voor de samenstelling van het tijdschrift.

artikel 7
De redactie verdeelt onderling naar eigen goeddunken de voor het verschijnen van het tijdschrift noodzakelijke redactionele, organisatorische en administratieve werkzaamheden.

artikel 8
De redactie vergadert zo vaak als zij dat nodig en nuttig acht.
Medewerkers wonen de redactievergaderingen niet bij, tenzij zij hiervoor zijn uitgenodigd. 

artikel 9
Indien van een redactievergadering een verslag wordt gemaakt, wordt dat ook aan de secretaris van het algemeen bestuur toegezonden.

artikel 10
De voor publicatie ontvangen en/of aangeboden artikelen dienen ter bewaking van de kwaliteit van kritische kanttekeningen te kunnen worden voorzien. Daartoe worden alle redacteuren in de gelegen-heid gesteld. Medewerkers en andere deskundigen kunnen in dezen op uitnodiging van de redactie worden geraadpleegd.
De redacteuren en de daartoe uitgenodigde medewerkers en andere deskundigen wordt verzocht een toegezonden artikel van commentaar te voorzien. Dat kan in de vorm van:
a. een mondeling commentaar, al dan niet tijdens een redactievergadering en/of
b. een schriftelijk commentaar.
De redacteuren en de daartoe uitgenodigde medewerkers en andere deskundigen verplichten zich hun commentaar te leveren binnen de door de redactie te bepalen termijn. Indien kritische kantteke-ningen van redacteuren achterwege blijven, wordt aangenomen dat men zich van commentaar ont-houdt en instemt met publicatie.

artikel 11
Indien een redacteur, ook na overleg met andere redactieleden, onoverkomelijke bezwaren blijft hou-den tegen plaatsing van een artikel en dit bezwaar met redenen omkleed ter attentie van de redactie brengt, beslist de redactie in een vergadering over al dan niet plaatsen van dit artikel. Niet-aanwezige redactieleden moeten in de gelegenheid zijn gesteld hun mening te geven.


relatie tot algemeen bestuur

artikel 12
De redacteuren worden voor onbepaalde tijd benoemd door het algemeen bestuur.

artikel 13
De redactie ontvangt van alle vergaderingen van het algemeen bestuur de agenda. Redactieleden hebben op uitnodiging toegang tot de vergaderingen van het algemeen bestuur. 
Leden van het algemeen bestuur hebben altijd toegang tot de vergaderingen van de redactie. Daartoe stuurt de redactie voor alle vergaderingen van de redactie een uitnodiging naar de secretaris van het algemeen bestuur.

artikel 14
De inhoud van het tijdschrift mag niet in strijd zijn met de doelstellingen en belangen van de vereniging.

artikel 15
Het algemeen bestuur kan aanspraak maken op plaatsruimte in het tijdschrift voor het doen van mededelingen aan de leden.

artikel 16
Na elke jaargang (die een schooljaar omvat) evalueert het algemeen bestuur met de redactie de afgelopen jaargang van het tijdschrift in al zijn facetten.