Activiteiten

De VvSL verschaft haar leden actuele vakinformatie, informeert hen over en draagt bij aan ontwikkelingen op het gebied van LOB, biedt opleidingen aan, creëert en organiseert mogelijkheden om informatie en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren, geeft inhoudelijk beleid betreffende het vakgebied mede vorm, vertegenwoordigt de leden in landelijke overlegorganen, onderhoudt contacten met het vervolgonderwijs en behartigt de belangen van de leden collectief en zo nodig ook op individueel niveau.

Verenigingsdoelstellingen mogen geen mooie formuleringen blijven, maar moeten ook en vooral inhoud krijgen in concrete activiteiten die aansluiten op de actuele ontwikkelingen op vakgebied en op de wensen van de leden.

De VvSL heeft daarbij voor ogen de schooldecaan/loopbaanbegeleider die:

  • binnen de school dé deskundige is op LOB-gebied
  • op zijn/haar school een regisseursfunctie heeft met betrekking tot LOB
  • kennis heeft van keuzeprocessen en beschikt over de benodigde vakinhoudelijke informatie
  • deskundig is op het terrein van de relevante wet- en regelgeving
  • beschikt over een uitgebreid netwerk om op de hoogte te blijven van alle LOB-ontwikkelingen.

Voor schooldecanen/loopbaanbegeleiders is permanente scholing een absolute voorwaarde om goed te kunnen functioneren. De VvSL heeft voor beginners in het vak de cursus voor startende decanen havo/vwo. Voor leden met ervaring is er de training Leiding geven aan LOB. Gericht op de ontwikkeling van visie en beleid op het gebied van LOB is de Online leergang LOB. Naast dit eigen professionaliseringsaanbod stimuleert de VvSL de deelname aan cursussen en trainingen die door derden worden verzorgd. Dit gebeurt onder andere door hiervan op het jaarlijkse verenigingscongres introducerende workshops in het programma op te nemen. Het congres is voor leden tevens de gelegenheid bij uitstek om kennis en informatie op te doen en uit te wisselen én vaardigheden op te frissen en te vergroten. In de work/infoshops en in de wandelgangen.

Op maatschappelijk, politiek en onderwijsterrein zijn de ontwikkelingen talrijk en snel. Van schooldecanen/loopbaanbegeleiders wordt vereist dat deze ontwikkelingen voor zover relevant voor de taak nauwgezet gevolgd worden. Zeker wanneer deze effect hebben op de keuze- en/of toekomstmogelijkheden voor de leerlingen/aanstaande studenten. De nieuwsbrief, het verenigingstijdschrift DecaZine en de website zijn voor VvSL-leden belangrijke informatiebronnen. Via deze media probeert de vereniging informatie tijdig en transparant bij haar leden te krijgen. Daarvoor is het soms nodig om beschikbare (overheids)informatie te duiden en te verduidelijken. Informatieoverdracht en kennisdeling vindt ook plaats in de kringvoorzittersvergaderingen die de vereniging organiseert voor de 22 decanenkringen havo/vwo die er in Nederland zijn.

Via de decanenkringen havo/vwo zijn er contacten met het hoger onderwijs op regionaal niveau. Het algemeen bestuur overlegt rechtstreeks en via het LICA en het Aansluitingsplatform VSNU met het hbo en wo om de aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs te bevorderen.

De VvSL is niet alleen gesprekspartner voor het hoger onderwijs. Er zijn vele contacten met een grote diversiteit aan instanties, organisaties en personen. Gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren wij hen vanuit de schoolpraktijk over de consequenties van plannen en besluiten die onze leerlingen en hun mogelijkheden raken. En uiteraard gebruiken wij ons uitgebreide netwerk ook om invloed uit te oefenen op de besluitvorming betreffende LOB en de positie van de schooldecaan/loopbaanbegeleider.

Leden kunnen rekenen op individuele ondersteuning door de vereniging. De ondersteuning kan betreffen vakinhoudelijke vragen, scholingsmogelijkheden, de faciliteiten op de eigen school. Indien noodzakelijk is zelfs individuele juridische ondersteuning mogelijk.

LOB is een vakgebied dat volop in beweging is. Er worden op basis van nieuwe inzichten in LOB en als gevolg van voortschrijdende technische mogelijkheden nieuwe LOB-concepten en LOB-methoden ontwikkeld. Wij stimuleren dat proces van vernieuwing en innovatie van harte. Zo nemen wij deel aan concrete innovatieprojecten en stellen wij onze communicatiemiddelen beschikbaar voor projecten die veelbelovend lijken te zijn.

Onderzoek wijst uit dat LOB een positief effect heeft op het studierendement in het hoger onderwijs. Met onze verenigingsactiviteiten leveren wij daaraan graag een bijdrage. Wij kijken echter ook verder. In een op alle gebieden dynamische wereld maken mensen levenslang keuzes. LOB in het voortgezet onderwijs levert een belangrijke bijdrage aan het leren kiezen. Het doel van de VvSL is dat dat gebeurt onder begeleiding van betrokken en deskundige schooldecanen/loopbaanbegeleiders.