Curriculum.nu

De landelijk vastgelegde onderwijsinhoud is niet meer actueel. Daarom hebben 125 leraren en 18 schoolleiders de benodigde kennis en vaardigheden in kaart gebracht en hun adviezen voor herziening van het curriculum aan de tweede kamer gepresenteerd. In een gezamenlijke projectgroep van NVS-NVL en VvSL hebben we de ontwikkelteams van de verschillende leergebieden voorzien van input op het gebied van LOB en vakoverstijgende vaardigheden. Ook hebben we met een LOB-bril naar de opgeleverde tussenproducten gekeken en op basis hiervan feedback gegeven aan de ontwikkelteams. Op donderdag 10 oktober zijn de adviezen gepresenteerd aan de minister en de tweede kamer. Hieronder vind je een reactie van de VvSL en NVS-NVL. 


Persbericht, 11 oktober 2019


LOB-/Decanenverenigingen pleiten voor noodzaak borging van LOB in het herziene onderwijscurriculum

Vrijdag 11 oktober, Utrecht

Gisteren hebben leraren en schoolleiders vanuit negen leergebieden hun adviezen voor de herziening van het onderwijscurriculum aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Deze adviezen zijn opgesteld binnen Curriculum.nu, het project dat als doel heeft om de verouderde onderwijsdoelen te actualiseren en zo het onderwijs klaar te maken voor de toekomst.


Zorgen om LOB

‘Persoonsvorming’ en ‘vakoverstijgende vaardigheden’ waren aanvankelijk onderdeel van de herziening van het curriculum. Uit vrees dat deze onderwerpen in strijd zouden zijn met de vrijheid van inrichting van scholen, is het ontwikkelteam voor Persoonsvorming echter uit het proces gehaald. Daarmee heeft loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) geen formele rol gekregen in het ontwikkelproces van Curriculum.nu.

Door een gezamenlijke visie op LOB mee te geven aan alle ontwikkelteams en elke ronde feedback te leveren hebben de NVS-NVL en VvSL handreikingen gegeven om LOB en brede vaardigheden te verweven in alle leergebieden. ‘We moeten constateren dat we daar in de huidige opbrengsten nog onvoldoende van terug zien. De focus is grotendeels beperkt gebleven op de inhoud van de negen leergebieden; daarmee dreigt LOB geen formele plek te krijgen’, aldus Minette van den Bemd, voorzitter van de VvSL.


LOB als pijler in het vervolgtraject

Eén van de uitgangspunten van curriculum.nu was het aanbrengen van meer balans in de drie hoofddoelen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Ook moest er meer samenhang komen tussen vakken en vakinhoud. ‘LOB vormt bij uitstek de verbinding tussen cognitieve kennis en niet-cognitieve vaardigheden, die alle leerlingen nodig hebben in voorbereiding op hun toekomst’, zegt Tessa Leonhard, directeur van de NVS-NVL. Inmiddels wordt ook door de politiek breed onderkend dat LOB van essentieel belang voor de leerling, het onderwijs en de maatschappij van de toekomst. ‘Daarom zou LOB juist de rode draad moeten zijn in het nieuwe curriculum’.

Met een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamercommissie van OCW hopen de verenigingen dat dat LOB een formele rol krijgt in het vervolgtraject van Curriculum.nuZij weten zich hierbij gesteund door de Coördinatiegroep van curriculum.nu (bestaande uit de FvOv, Aob, CNV, VO-Raad, PO-Raad, LAKS, AV en Ouders & Onderwijs), die in hun eindadvies aan de ministers Slob en van Engelshoven aanbevelen om LOB te borgen. ‘Het is van groot belang (...) dat loopbaanontwikkeling en –begeleiding een volwaardige rol in het onderwijs krijgt. Hier moet naast de uitwerking van de leergebieden apart aandacht aan besteed worden.’


Krachtenbundeling

De NVS-NVL en VvSL bieden aan om te participeren in het vervolgtraject. De verenigingen zetten zich al jaren landelijk in voor goede loopbaanontwikkeling en -begeleiding voor alle leerlingen en vertegenwoordigen samen o.a. decanen en (studie)loopbaanbegeleiders in het onderwijs. In 2018 stelden zij samen met de VO-Raad en het LAKS, de kwaliteitsagenda voor LOB op, ondersteund door het ministerie van OCW. Lees hier de gezamenlijke visie op LOB die de verenigingen mee gaven aan de ontwikkelteams van curriculum.nu.

Klik hier voor de reactie van de VvSL en NVS-NVL op curriculum.nu


Model brede vaardigheden. Bron: Curriculum.nu

Brede_vaardigheden_Curriculum.png
Model brede vaardigheden van Curriculum.nu