Q&A Fusie VvSL en NVS-NVL

Veelgestelde vragen en antwoorden over de voorgenomen fusie van VvSL met NVS-NVL vind je op deze pagina. Alle antwoorden zijn onder voorbehoud van vaststelling van de statuten en het huishoudelijk reglement van de nieuwe vereniging door beide verenigingen op 25 maart aanstaande. 

Laatste wijziging: maandag 22 maart 2021, tekstwijziging vraag 6


1. Wat is ook weer de belangrijkste reden om samen te gaan met de NVS-NVL?

De samenwerking -fusie- is zowel noodzakelijk als wenselijk. Noodzakelijk omdat wij als VvSL-bestuur én commissieleden echt tegen de grenzen van ons kunnen aan lopen. Het goed besturen van een vereniging met ruim 600 leden alsmede het onderhouden van al onze contacten (denk aan VSNU, VO-Raad, ministerie OCW, LICA, Vereniging Hogescholen) is niet iets wat je eenvoudig naast je baan als docent e/o decaan er nog even bij doet. We moeten niet alleen de goede dingen doen, maar we willen die dingen ook góed doen. We willen voorkomen dat we dat niet meer kunnen.

Daarnaast zien we de laatste jaren een ontwikkeling naar een breder LOB waar de decaan meer is dan een informatieverstrekker voor vervolgopleidingen. Oriëntatie op en succes in het hoger onderwijs is niet alleen een kwestie van de goede keuzes maken. Het draait steeds meer om persoonlijke ontwikkeling van de leerling en diens vermogen regie te voeren over zijn eigen leer- en loopbaanproces. Dat vraagt om een andere aanpak van de begeleiding op school en om een verbreding van het domein van de decanen. Het is dus wenselijk dat schooldecanen en mentoren als begeleiders steeds meer samenwerken.

Het behartigen van de belangen van alle begeleiders kan nu eenmaal eenvoudiger als je één grote organisatie bent in plaats van twee kleinere. De samenwerkingsvorm wordt een fusie, waarbij beide verenigingen opgaan in één nieuwe organisatie. Natuurlijk nemen we beide onze sterke punten mee.

                              

2. Wat wordt de nieuwe naam van de vereniging?

Dat is nog niet bekend. Leden zal gevraagd worden mee te denken over de nieuwe naam.

                              

3. Hoe staan de VvSL-leden tegenover een fusie?

Een ook voor ons verrassende conclusie uit een imago-onderzoek dat studenten van de Avans Hogeschool op ons verzoek hebben uitgevoerd (2019) was de verbazing van veel leden over het feit dat er voor zo’n 1000 havo/vwo-decanen in Nederland twee decanenverenigingen zijn. Die zich bezighouden met dezelfde onderwerpen, en met dezelfde doelstellingen. Ook externe stakeholders stellen vaak de vraag waarom ze met twee ‘dezelfde’ partijen aan tafel moeten zitten.Vanaf de eerste bekendmaking van onze fusie-voornemens (november 2019) hebben we op een brede steun van onze leden kunnen rekenen.We werken inmiddels al samen op een aantal dossiers, zoals de positie van LOB in Curriculum.nu; het doorstroomrecht vmbo-havo en havo-vwo en de Online Leergang LOB)

                              

4. Wat zijn belangrijke eigenschappen van de VvSL (het ‘DNA’) die we ook in de nieuwe verenging terug willen zien?

Denk bij onze kernwaarden aan kleinschaligheid, herkenbaarheid, onderlinge band, slagvaardigheid, enthousiasme, materiedeskundigheid, betrokkenheid en spontaniteit. Natuurlijk bestaat het risico dat de inspirerende dynamiek van onze vereniging minder wordt (we doen er alles aan om dat te voorkomen), maar anderzijds hebben we momenteel ook een tekort aan professionaliteit. Het is de balans tussen professionaliteit en onze kernwaarden die we in de nieuwe vereniging moeten bewaken.

                              

5. Wat zijn dan precies de voordelen van een fusie?

We zijn er echt van overtuigd dat de belangen van het schooldecanaat in het algemeen en die van alle schooldecanen en andere LOB-begeleiders beter geborgd zijn in een grotere organisatie. We treden dan als één sterke organisatie naar buiten en kunnen met meer massa en overtuiging onze standpunten uitdragen. We kunnen professionaliseren op het gebied van communicatie, financiën, ICT en scholing (VvSL Academie), en hoeven niet meer te steunen op de bereidheid en know-how van onze vrijwilligers.

                              

6. Op welke wijze worden eigenheid en belangen van de havo/vwo-schooldecanen veilig gesteld?

Dit is natuurlijk een belangrijk punt in de nieuwe organisatie. In de statuten wordt nu opgenomen dat de nieuwe vereniging zal bestaan uit drie secties:

 • Sectie LOB vmbo

 • Sectie LOB havo-vwo

 • Sectie MBO

 • Sectie Leerlingondersteuning

De secties kennen sectiecommissies, waarin betrokken leden zitten, en in ons geval betrokken schooldecanen havo/vwo én de aansluitingscoördinatoren. Aan elke sectie is een beleidsmedewerker gekoppeld, die op het bureau opereert. De secties hebben een adviserende rol. De belangen van de VvSL-leden zullen al in de overgangsperiode goed geborgd worden. Dat hebben we niet alleen afgesproken, maar ook het feit dat zowel wij als de NVS-NVL drie mensen leveren voor het nieuwe (overgangs)bestuur, zorgt voor een pariteit in het bestuur.

                              

7. Hoe ziet de tijdlijn er nu uit? 

Een belangrijke stap in het hele fusieproces is het uitschrijven van een Buitengewone Ledenvergadering bij beide verenigingen. Er is voor gekozen om dat op één dag te laten plaatsvinden, donderdag 25 maart 2021, maar niet gelijktijdig.

 • VvSL-ALV: van 14:00 tot 16:00 uur.
 • NVS-NVL Ledenraad: van 16:00 tot 18:00 uur.

Tijdens die vergadering(en) wordt akkoord gevraagd aan de leden voor de fusie. Uiteraard ontvangen onze leden tijdig de benodigde informatie en alle stukken om tot een afgewogen besluit te kunnen komen. Leden zullen na 25 maart nog niet veel van de fusie merken. Dan pas worden veel zaken in werking gezet. De fusie zal op 1 juli werkelijk een feit zijn. Na 1 juli begint de overgangsperiode waarin veel zaken (achter de schermen) worden geregeld. Je ontvangt binnenkort per mail een uitgewerkte tijdlijn.

                              

8. Hoe ziet het bestuur er uit na de fusie?

Direct na de fusie komt er een overgangsbestuur, bestaande uit drie leden aangedragen door de VvSL, en drie leden aangedragen door de NVS-NVL. De NVS-NVL levert de directeur (van het bureau), de VvSL levert de voorzitter van het bestuur.

               

9. Hoe ziet de communicatie met de leden er na 25 maart uit? 

Na 25 maart gaat een groep vanuit beide verenigingen gezamenlijk aan de slag om de communicatie vanuit de nieuwe vereniging op poten te zetten. Ondertussen blijft de winkel gewoon open: Nieuwsbrieven en DecaZine lopen door totdat het nieuwe communicatiebeleid is uitgewerkt.


10. Wat gebeurt er na de fusie met de sterke, onderscheidende eigenschappen en activiteiten van de VvSL?

Eerst en vooral streven we naar een vereniging die toekomstproof is (zie ook vraag 11). Daarbij willen we onze sterke punten zoveel mogelijk behouden. Wij beschouwen in elk geval de volgende zaken als belangrijk:

 • Professionalisering en kennisdeling
  Het ligt voor de hand dat ons aanbod wordt afgestemd met het aanbod van de NVS-NVL. Wat is goed om te behouden en waar zit overlap? In de voorziene nieuwe situatie zal het stafbureau de organisatie van cursussen en congressen oppakken. Input vanuit de leden blijft uiteraard welkom!
 • Ons netwerk
  Elkaar ontmoeten, zowel binnen de vereniging als daarbuiten, blijft onveranderd belangrijk. Ook hier behouden we wat goed is en passen we aan wat nodig is. Het ligt voor de hand om dezelfde overlegstructuur met de kringvoorzitters (tweemaal per jaar) te behouden. Ook de contacten met VSNU, LICA, Vo-raad, OCW, etc. worden voortgezet. Daarnaast zijn andere, nieuwe netwerkvormen denkbaar.
 • Communicatie
  Onze heldere en snelle nieuws- en informatievoorziening wordt gewaardeerd. De fusie lijkt een mooi moment om te bekijken hoe we die, met behoud van de gewaardeerde kwaliteit, kunnen aanpassen aan de eisen van de huidige tijd en aan de nieuwe situatie. Hoe zien we de communicatie met onze leden en met externen? Wat willen we behouden, wat missen we en wat behoeft aanpassing?


11. Ik ben momenteel lid van beide verenigingen. Moet ik na de fusie het lidmaatschap van een van hen eerst opzeggen en hoe gaat dat praktisch qua hoogte en betaling contributie straks?

Als lid van de VvSL ben je tot en met 31 december 2021 lid van de nieuwe vereniging. Momenteel bespreken we de hoogte van de contributie van de nieuwe vereniging. Dat zal op 25 maart bekend zijn. We proberen het achter de schermen zo te regelen dat je niet zelf je lidmaatschap hoeft op te zeggen; daarmee voorkomen we ook dat er dubbele lidmaatschappen blijven bestaan.


12. Ik las ergens dat de fusie tussen de VvSL en NVS-NVL een fusie 'op hoofdlijnen is'. Wat wordt daar nu precies mee bedoeld? Gaan de leden op 25 maart een blanco cheque tekenen? 

Vooropgesteld: het gaat bij onze voorgenomen samenwerking tussen twee verenigingen om een strategische keuze. Dit vereist een visie op de toekomst, én het vereist vertrouwen. De bundeling van krachten zorgt ervoor dat we in de toekomst veel meer kunnen bereiken dan de beide verenigingen apart kunnen. 
Bij fuseren op hoofdlijnen wordt een minimum aantal punten opgesteld voor een ja/nee beslissing. Dat wil vooral zeggen dat de concrete invulling van een aantal onderwerpen (medewerkers, functies, communicatiemiddelen, scholing, bladen als Bij de Les of DecaZine, organisatie congressen) berusten bij de nieuwe leiding van de nieuwe vereniging, en niet wordt afgehandeld door het oude bestuur. Als we krampachtig vasthouden aan alles wat we hebben, wordt vanzelf de angst voor de verandering groter dan de verandering zelf. 
Als de fusie alleen informatie- en gegevensverzameling als basis heeft zonder dat er een gezamenlijke toekomstvisie is, is de samenwerking gedoemd te mislukken. Gelukkig zijn de onderlinge besprekingen tussen de besturen en Stuurgroep zeer positief: men ziet de wenselijkheid en noodzakelijkheid van de fusie in. 

Natuurlijk hebben we wel een aantal minimum punten opgesteld zodat we geen blanco cheque tekenen. Maar we kunnen op 25 maart heel goed uitleggen dat het havo-vwo schooldecanaat/LOB in de toekomst beter af is in een nieuwe vereniging. Er komen specifieke sectiecommissies; er komt een specifieke beleidsmedewerker havo-vwo; de plaats van de aansluitingscoördinatoren is verzekerd; en vanuit de VvSL zullen drie mensen in het Algemeen Bestuur plaatsnemen, waarbij één van deze drie personen de voorzitter van het AB zal zijn.


13. Wat verandert er voor mij als lid van de VvSL?

In het kort: de etalage krijgt een new look, in de backoffice en het magazijn vinden de veranderingen plaats, maar de service en activiteiten worden op ons vertrouwde niveau voortgezet:informatievoorziening, congressen, scholing en training en belangenbehartiging.

Een grotere verandering is het feit dat de vereniging een fysieke vestigingsplaats krijgt met een stafbureau - een directeur en diverse medewerkers - op de Mariahoek in Utrecht, op 5 minuten lopen van station Utrecht Centraal.

De aanstelling van een beleidsmedewerker voor de sectie havo/vwo en een sectiecommissie bestaande uit havo en vwo decanen en aansluitingscoördinatoren waarborgen de toegankelijkheid en belangenbehartiging die kenmerkend zijn voor de VvSL.


14. Waarom is het zo noodzakelijk dat ik mijn stem uitbreng tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering? En hoe gaat dat online stemmen? En kan ik ook per volmacht stemmen?

Stemmen: belangrijk!

De buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) op 25 maart staat geheel in het teken van één onderwerp: de fusie tussen de VvSL en de NVS-NVL. Tijdens deze BALV maken we samen dus een belangrijke keuze voor de toekomst. ‘We’ betekent: de leden van de VvSL.

Tijdens het fusietraject hebben we op brede steun van onze leden kunnen rekenen. De stemming over de fusie is een logisch sluitstuk van een goed voorbereid en intensief fusietraject. Maar dan hebben we wel de stemmen van onze leden nodig.

Online stemmen; hoe gaat dat?

De COVID-19 spoedwet geeft ons de mogelijkheid om online te stemmen. Via een speciale stemtool is de rechtsgeldigheid gewaarborgd. En het is veilig: in een verwerkersovereenkomst worden het versturen van de stemcodes, het eenmalig gebruik van de mailadressen en de dataverwerking geregeld

Als je deelneemt aan de vergadering - na aanmelding via de website - ontvang je op 24 maart een unieke stemcode. Die is dus éénmalig bruikbaar. Alleen VvSL-leden kunnen een stemcode ontvangen.

Stemmen bij volmacht

Mocht je de BALV om dwingende reden niet kunnen bijwonen, dan kun je bij volmacht stemmen. Je stuurt dan jouw unieke stemcode naar iemand (collega-decaan; kringvoorzitter). Hij/zij kan dan jouw stem uitbrengen. Ook moet je de secretaris van de VvSL een berichtje sturen aan wie jij jouw unieke stemcode hebt verstuurd. Uiteraard hopen we op je aanwezigheid!

We rekenen op jouw steun. We rekenen op jouw stem.


15. Het fusievoorstel luidt: ‘Het bestuur van de VvSL vraagt jou als lid in te stemmen met de juridische fusie tussen de VvSL en de NVS-NVL’. Wat verstaan we precies onder een juridische fusie?

Bij een juridische fusie worden de twee verenigingen als het ware automatisch samengevoegd. Deze fusievorm is de meest praktische: veel administratief en organisatorisch gedoe wordt hiermee voorkomen. De leden van de ene vereniging worden dan van rechtswege lid van de andere vereniging. Na de samenvoeging behoort het ledenbestand van onze vereniging tot de nieuwe vereniging. 

De gefuseerde vereniging kent een andere organisatie dan de bestaande twee en krijgt een nieuwe naam. Enkele huidige VvSL-bestuursleden zullen in het bestuur van de gefuseerde vereniging zitting nemen.

   

16. Hoe gaat de organisatie van de toekomstige vereniging er uit zien?

Het wordt een moderne vereniging, waarbij het bureau als centraal werkapparaat een belangrijke rol speelt. Verenigingen ontwikkelen zich. De nieuwe vereniging zal de kenmerken hebben van een vereniging 2.0, met overgangskenmerken naar een vereniging 3.0 (zie afbeelding hieronder). Centraal uitgangspunt is wel dat leden zich gekend blijven voelen. De betrokkenheid van onze leden met de VvSL proberen we één-op-één over te zetten naar de nieuwe vereniging, door middel van de indeling in secties.


De_ontwikkeling_van_een_innivatieve_vereniging.png
De ontwikkeling van een innovatieve vereniging