Missie en visie

Missie
Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten in de huidige, zich snel ontwikkelende maatschappijsteeds opnieuw keuzes maken die passen bij hun eigen ontwikkeling. De VvSL vindt dat alle leerlingendaarbij in het onderwijs professioneel begeleid moeten worden. Daartoe werkt de vereniging samen methaar leden (schooldecanen en loopbaanbegeleiders in het voortgezet en hoger onderwijs) en met eendiversiteit aan instanties en organisaties aan goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding.

Leerlingen staan in hun vo-schoolloopbaan regelmatig voor de noodzaak om keuzes te maken die somsverstrekkende gevolgen hebben voor hun verdere ontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden.De leerlingen bevinden zich in een levensfase die de nodige onzekerheden geeft, worden door talrijkemensen en factoren beïnvloed, leven in een dynamische en onvoorspelbare wereld, moeten kiezen uitsteeds meer en niet altijd even heldere keuzemogelijkheden en zijn op bepaalde keuzemomentengenoodzaakt om binnen soms strakke randvoorwaarden te kiezen.De VvSL is ervan overtuigd dat leerlingen beter en met meer succes in staat zijn hun keuzes te makenwanneer zij op hun eigen school daarbij betrokken en deskundig worden gestimuleerd, ondersteund enbegeleid.

Visie
De VvSL wil dat elke leerling begeleid wordt bij zijn persoonsvorming en daarmee vaardig wordt in hetmaken van bij hem passende (loopbaan)keuzes. De begeleiding die de leerling krijgt moet vanprofessionele kwaliteit zijn en deel uitmaken van het onderwijsprogramma. Om dat doel te bereiken zijnfunctionele contacten met beleidsmakers, samenwerking met het vervolgonderwijs en goede scholingvoor en permanente informatievoorziening naar schooldecanen, loopbaanbegeleiders en vakdocentennoodzakelijk. De VvSL is een vereniging van, voor en door schooldecanen en loopbaanbegeleiders enwerkt daarom vanuit en voor de praktijk van het onderwijs.

Mentoren, schooldecanen en loopbaanbegeleiders, vakdocenten en begeleiders vanuit hetvervolgonderwijs begeleiden leerlingen bij het verder ontwikkelen van vaardigheden omkeuzemogelijkheden te verkennen en te waarderen, om een leven lang loopbaankeuzes te maken, omuitdagingen aan te gaan, om kansen te zien en te pakken.Schooldecanen en loopbaanbegeleiders zijn binnen de schoolorganisatie verantwoordelijk voor debegeleiding van leerlingen naar eigen en hun passende keuzes. De schooldecanen enloopbaanbegeleiders zijn de spil in deze begeleiding. Zij geven de begeleiding vorm, organiseren deze,ondersteunen mentoren en vakdocenten in het begeleidingstraject, betrekken ouders en devervolgopleidingen en de wereld van werk en beroep daarbij en voeren ook zelf keuzegesprekken metleerlingen en ouders. Om deze spilfunctie optimaal te kunnen vervullen, moeten schooldecanen enloopbaanbegeleiders een passende (basis)opleiding gevolgd hebben, regelmatig deelnemen aan na- enbijscholingsactiviteiten en beschikken over actuele kennis en inzichten, de benodigde contacten enpassende faciliteiten.De VvSL helpt schooldecanen en loopbaanbegeleiders om hun vakkennis voortdurend actueel tehouden en uit te breiden, komt op voor hun facilitering en draagt bij aan ontwikkelingen op hetvakgebied. Daartoe zijn er vele contacten met instituten en organisaties en wordt daarmeesamengewerkt. Deze contacten dragen dezelfde kenmerken als de wijze waarop schooldecanen enloopbaanbegeleiders met hun leerlingen en collega’s omgaan: open, toegankelijk, persoonlijk,respectvol, integer, activerend.

Activiteiten
De VvSL verschaft haar leden actuele vakinformatie, informeert hen over en draagt bij aanontwikkelingen op het vakgebied, biedt opleidingen aan, creëert en organiseert mogelijkheden ominformatie en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren, geeft inhoudelijk beleid betreffende hetvakgebied mede vorm, vertegenwoordigt de leden in landelijke overlegorganen, onderhoudt contactenmet het vervolgonderwijs en behartigt de belangen van de leden collectief en zo nodig ook opindividueel niveau.