Missie en visie

Missie
Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten in de huidige, zich snel ontwikkelende maatschappij steeds opnieuw keuzes maken die passen bij hun eigen ontwikkeling. De VvSL vindt dat alle leerlingen daarbij in het onderwijs professioneel begeleid moeten worden. Daartoe werkt de vereniging samen met haar leden (schooldecanen en loopbaanbegeleiders in het voortgezet en hoger onderwijs) en met een diversiteit aan instanties en organisaties aan goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding.

Leerlingen staan in hun vo-schoolloopbaan regelmatig voor de noodzaak om keuzes te maken die soms verstrekkende gevolgen hebben voor hun verdere ontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden. De leerlingen bevinden zich in een levensfase die de nodige onzekerheden geeft, worden door talrijke mensen en factoren beïnvloed, leven in een dynamische en onvoorspelbare wereld, moeten kiezen uit steeds meer en niet altijd even heldere keuzemogelijkheden en zijn op bepaalde keuzemomenten genoodzaakt om binnen soms strakke randvoorwaarden te kiezen.

De VvSL is ervan overtuigd dat leerlingen beter en met meer succes in staat zijn hun keuzes te maken wanneer zij op hun eigen school daarbij betrokken en deskundig worden gestimuleerd, ondersteund en begeleid.

Visie
De VvSL wil dat elke leerling begeleid wordt bij zijn persoonsvorming en daarmee vaardig wordt in het maken van bij hem passende (loopbaan)keuzes. De begeleiding die de leerling krijgt moet van professionele kwaliteit zijn en deel uitmaken van het onderwijsprogramma. Om dat doel te bereiken zijn functionele contacten met beleidsmakers, samenwerking met het vervolgonderwijs en goede scholing voor en permanente informatievoorziening naar schooldecanen, loopbaanbegeleiders en vakdocenten noodzakelijk. De VvSL is een vereniging van, voor en door schooldecanen en loopbaanbegeleiders en werkt daarom vanuit en voor de praktijk van het onderwijs.

Mentoren, schooldecanen en loopbaanbegeleiders, vakdocenten en begeleiders vanuit het vervolgonderwijs begeleiden leerlingen bij het verder ontwikkelen van vaardigheden om keuzemogelijkheden te verkennen en te waarderen, om een leven lang loopbaankeuzes te maken, om uitdagingen aan te gaan, om kansen te zien en te pakken.

Schooldecanen en loopbaanbegeleiders zijn binnen de schoolorganisatie verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen naar eigen en hun passende keuzes. De schooldecanen en loopbaanbegeleiders zijn de spil in deze begeleiding. Zij geven de begeleiding vorm, organiseren deze, ondersteunen mentoren en vakdocenten in het begeleidingstraject, betrekken ouders en de vervolgopleidingen en de wereld van werk en beroep daarbij en voeren ook zelf keuzegesprekken met leerlingen en ouders. Om deze spilfunctie optimaal te kunnen vervullen, moeten schooldecanen en loopbaanbegeleiders een passende (basis)opleiding gevolgd hebben, regelmatig deelnemen aan na- en bijscholingsactiviteiten en beschikken over actuele kennis en inzichten, de benodigde contacten en passende faciliteiten. De VvSL helpt schooldecanen en loopbaanbegeleiders om hun vakkennis voortdurend actueel te houden en uit te breiden, komt op voor hun facilitering en draagt bij aan ontwikkelingen op het vakgebied. Daartoe zijn er vele contacten met instituten en organisaties en wordt daarmee samengewerkt. Deze contacten dragen dezelfde kenmerken als de wijze waarop schooldecanen en loopbaanbegeleiders met hun leerlingen en collega’s omgaan: open, toegankelijk, persoonlijk, respectvol, integer, activerend.