LOB en het Corona virus

Het corona virus en de gevolgen voor LOB en decanaat. 

We leven in een bizarre tijd. Scholen zijn gesloten en we weten op dit moment niet hoe het eindexamen gaat verlopen. Bij leerlingen en decanen leven veel vragen over de decentrale selectie en het proces van de studiekeuze.

Via onze nieuwsbrief maar vooral op deze site delen we actuele en voor jullie relevante informatie rondom onderwijs, LOB en het coronavirus. Met dank aan onze collega’s van de NVS-NVL voor de basisteksten. We updaten de informatie direct zodra daar aanleiding toe is en zullen je via onze nieuwsbrief en de website op de hoogte houden van het laatste nieuws. 

Voor het aanbod van alternatieve studiekeuze activiteiten vanuit het hoger onderwijs verwijzen we je graag naar de site van de betreffende instelling.
​Heb je interessante informatie die je zou willen delen met onze leden, via nieuwsbrief en website, laat het ons weten


Laatste Updates - 11-06-2020

  • 06-04 - Bekendmaking uitslag numerus fixus-opleidingen
  • 26-03 - Q&A Infosheet voor ouders een leerlingen
  • 20-07 - Welke cijfers spelen een rol bij decentrale selectiePicture2.jpg

LOB en studiekeuze in Coronatijden


Q&A Infosheet voor ouders en leerlingen (26-03-2020)

De Eindhovense decanen zijn deze week een Whatsapp groep gestart om info en aanpak met elkaar te delen. Een mooi initiatief in de zoektocht naar informatie om te delen met leerlingen en ouders!  En tevens met elkaar de (schaarse) info kunnen delen. Onze collega Laurie Rademakers (decaan Heerbeeck College) heeft een Q&A infosheet gemaakt voor ouders en leerlingen. Je kunt via deze link het document bekijken, en zo nodig aanvullende info sturen naar Laurie. Je kunt het document downloaden en gebruiken in de communicatie met ouders en leerlingen. 


Voorlichtingsactiviteiten Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (23-03-2020)

Alle geplande voorlichtingsactiviteiten binnen DUO (ook het voor 1 april geplande webinar) worden geannuleerd. Mensen die zich alsnog aanmelden voor 1 april ontvangen een mail met uitleg over de annulering. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen probeert DUO z.s.m. een nieuwe datum voor dit webinar te plannen.


Studiekeuze online (23-03-2020)

Veel informatie over het studiekeuzeproces is online te vinden. Enkele suggesties:
Nieuws en Maatregelen in VO en HO


Welke cijfers gaan een rol spelen bij de decentrale selectie studiejaar 2020-2021? (20-07-2020)

Afgelopen week is door zowel VSNU als de VO-Raad het besluit genomen inzake het alternatief voor vwo-5 cijfers dat gehanteerd gaat worden bij de decentrale selectieprocedures in 2021.

In de kern komt het besluit overeen met het VvSL-voorstel zoals geformuleerd in het overleg met de selectievoorzitters Geneeskunde-opleidingen (NFU).

In dit overleg stond de vraag centraal of er een alternatief gevonden kan worden dat voldoet aan de criteria aanvaardbaarheid, realiseerbaarheid, bruikbaarheid, vergelijkbaarheid en eerlijkheid.

Achtergrond.

Vo scholen gaven eerder aan dit jaar vanwege de corona maatregelen geen (reguliere) vwo-5 eindrapportcijferlijsten te kunnen genereren. PTA’s voor vwo-5 zijn dit schooljaar niet volledig afgerond en diverse vakken zijn niet met cijfers beoordeeld. Vwo-5 eindrapportcijfers van scholieren uit het schooljaar 2019-2020 kunnen daarom niet in selectie voor toelating tot het wo per september 2021 worden ingezet.

Het besluit luidt in hoofdlijnen als volgt:

- In plaats van een vwo-5 eindrapportcijferlijst dit schooljaar genereren vo scholen in vwo-6, in januari 2021, een gewaarmerkte cijferlijst met het gemiddelde van alle tot dan toe behaalde SE cijfers t/m 15-1-2021, in één cijfer, per vak op 1 decimaal. De peildatum van 15 januari is gekozen omdat SE cijfers op dat moment landelijk het meest synchroon kunnen worden opgeleverd.

- Dit alternatief geldt niet alleen voor de opleidingen Geneeskunde, maar geldt voor alle opleidingen met een decentrale selectie. Overigens is het aan de opleidingen om in hun selectieprocedure de hierboven genoemde cijfers in dat jaar niet of anders te wegen.

- De vo-scholen ontvangen t.z.t. verdere en meer uitgebreide berichtgeving van VSNU en VO-Raad gezamenlijk.

Wij zijn uiteraard heel blij met dit besluit. Vooral omdat het voorstel in uitstekend overleg met het hoger onderwijs (in casu de selectievoorzitters Geneeskunde) is besproken. We hebben afgesproken in maart 2021 weer rond tafel te gaan zitten. Ook de VO-Raad en VSNU schuiven dan aan.


Bekendmaking uitslag numerus fixus-opleidingen: 15 april of 15 juni? (06-04-2020)

De koepels (Vereniging Hogescholen en VSNU) en Studielink hebben bekend gemaakt dat alle NF-opleidingen ernaar streven om toch 15 april de uitslag te communiceren. Het merendeel van de opleidingen heeft aangegeven dat dit waarschijnlijk wel gaat lukken. Alleen als dit écht niet lukt, maken zij dit later bekend. De opleidingen die het niet lukt om 15 april te halen, communiceren dit zelf naar hun deelnemers.


Voor leerlingen is het goed om te weten dat ze, als ze op verschillende momenten uitslag krijgen, ze een geaccepteerde plek altijd weer kunnen annuleren als ze later bij een andere studie ook een plek aangeboden krijgen.


Mocht een leerling geen plek krijgen bij NF-opleiding 1, en vóór 1 juni nog niet weten wat de uitslag is bij NF-opleiding 2, dan is het raadzaam dat de scholier zich alvast voor een andere (niet-NF) opleiding aanmeldt als vangnet. Ook hiervoor kan iemand zich dan afmelden als later blijkt dat er toch plek is bij de selectie-opleiding. 


Zie voor overige vragen over Corona en NF-opleidingen de website van Studiekeuze123Aanmelddata Hoger onderwijs en de Studiekeuzecheck (23-03-2020)

De reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) wordt verschoven naar 1 juni. Dit geeft ruimte aan de studiekeuze van toekomstige studenten die door het annuleren van open dagen, meeloopdagen en proefstuderen mogelijk nu vertraging oploopt. Het kan zijn dat bepaalde vormen van de studiekeuzecheck geen doorgang kunnen vinden, omdat deze vraagt om fysieke aanwezigheid van de student. Gezien de haalbaarheid hebben hogescholen en universiteiten na 1 mei geen verplichting meer om een studiekeuzecheck aan te bieden, maar zij zullen zich hier wel zoveel mogelijk voor inspannen. 


Aangepaste selectieprocedure & uitslag selectieprocedure opleidingen numerus fixus uiterlijk 15 juni (23-03-2020)

De deadline voor de afronding van de selectieprocedures voor de NF-opleidingen wordt opgeschoven van 15 april naar uiterlijk 15 juni. Voor de AD- en bacheloropleidingen zouden de onderwijsinstellingen eigenlijk vóór 15 april de selectieprocedure moeten hebben afgerond. Om dat in de huidige situatie met het coronavirus te kunnen doen, moeten onderwijsinstellingen eventueel afwijken van de voorziene selectieprocedure die vraagt om fysieke aanwezigheid.
Onderwijsinstellingen hebben daarom in deze uitzonderlijke situatie de ruimte om deze datum op te schuiven naar uiterlijk 15 juni. Overigens zullen er geen selecties plaatsvinden gedurende de periode van de eindexamens vo. 
Voor overige opleidingen met een selectie, maar geen NF (zoals Engelstalige opleidingen, University Colleges en kunst-/sportopleidingen etc: kijk op de sites van de betreffende opleidingen.
Bron: https://www.studiekeuze123.nl/nieuws/corona-en-studiekeuze-deel-2.


Geen centrale eindexamens dit jaar (24-03-2020)

De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/besluit-centrale-eindexamens


Kamerbrief en Veelgestelde vragen: website OCW (23-03-2020)

Minister Van Engelshoven heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over Coronavirus aanpak hoger onderwijs.De website van het ministerie van OCW heeft een speciale pagina met veelgestelde vragen over het onderwijs en het coronavirus.